• Follow Us
  •                            Login

Tag: chepi rog

ચેપ અને રોગ પ્રતિબંધક રસી

જંતુઓનો ચેપ લાગીને જે રોગ થાય છે તેને ચેપી રોગ કહેવામાં આવે છે. અપના દેશમાં બાળ મૃત્યુ અંક ઉંચો છે તે ચેપી રોગોને કારણેજ છે.

Shopping cart